Tujuan IPNU IPPNU

Tujuan IPNU-IPPNU:
Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan serta bertanggungjawab atas terlaksananya syari’at Islam Ahlussunnah Wal-jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI.

Tujuan IPPNU adalah kesempurnaan kepribadian bagi pelajar putri Indonesia sehingga akan terbentuk pelajar putri Indonesia yang bertaqwa kepada allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syari’at Islam menurut faham ahlussunah waljamaah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

  • Untuk mewujudkan tujuan IPNU-IPPNU di atas, maka IPNU-IPPNU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut.
  • Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam suatu wadah organisasi.
  • Mempersiapkan kader-kader pemimpin militan yang berwawasan intelektual dan berjiwa spiritual sebagai penerus perjuangan bangsa.
  • Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al ammah), guna terwujudnya khaira ummah.
  • Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi.
  • Mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan

Sumber: mediaipnu.or.id